Εξοικονομώ Κατ' Οίκον ΙΙ

Εξοικονομώ Κατ' Οίκον ΙΙ

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί παρεμβάσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα. Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα.

Επιλεξιμότητα Κατοικίας

 • Χρησιμοποιείται ως Κύρια Κατοικία.

 • Υφίσταται Νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

 • Έχει καταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017, σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:

 

Κατηγορία Ατομικό «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» Οικογενειακό «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης Αύξηση Επιχορήγησης ανά εξαρτώμενο τέκνο Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης
1 Έως 10.000 Έως 20.000 60% 5% 70%
2 > 10.000 έως 15.000 > 20.000 έως 25.000 50% 5% 70%
3 > 15.000 έως 20.000 > 25.000 έως 30.000 40% 5% 70%
4 > 20.000 έως 25.000 > 30.000 έως 35.000 35% 5% 70%
5 > 25.000 έως 30.000 > 35.000 έως 40.000 30% 5% 50%
6 > 30.000 έως 35.000 > 40.000 έως 45.000 25% 5% 50%
7 > 35.000 έως 40.000 > 45.000 έως 50.000 0% 0% 0%

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης. Στη συνέχεια οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης. Το κόστος του ενεργειακού επιθεωρητή, θα καλύπτεται από το Πρόγραμμα εφόσον η αίτηση έχει λάβει την απαιτούμενη έγκριση.

Στο Εξοικονομώ Κατ' Οίκον ΙΙ δεν είναι είναι υποχρεωτική η λήψη δανείου για τη συμμετοχή, αφού ο ωφελούμενος μπορεί να καλύψει το υπόλοιπο με ίδια κεφάλαια.

Η εταιρεία μας σας προσφέρει τις παρακάτω επιλέξιμες παρεμβάσεις

 • Αναβάθμιση Συστήματος Θέρμανσης/Ψύξης
 • Αναβάθμιση Συστήματος Παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης
 • Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης

Οι συνολικές παρεμβάσεις του έργου θα πρέπει:

 • Να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ
 • Να επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από 40% της κατανάλωσης (kWh/m²) του κτιρίου αναφοράς για τις κατηγορές Ι & ΙΙ του πίνακα.
 • Να επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από 70% της κατανάλωσης (kWh/m²) του κτιρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίες

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (€/μονάδα)

3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ Ισχύς P(kW)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VII

P≤8

8 < P ≤ 12

12 < P ≤ 20

20 < P ≤ 35

35 < P ≤ 50

50 < P ≤ 100

100 < P ≤ 200

P > 200

3.Α Σύστημα καυστήρα – λέβητα Πετρελαίου

4.500

6.400

8.300

11.000

14.500

21.500

3.Β Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου

2.500

3.500

5.900

11.000

15.500

20.800

3.Γ Σύστημα Α/Θ Θέρμανσης–Ψύξης (Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακή σήμανση στους 55oC)

5.700

6.600

9.400

13.700

22.800

25.000

3.Δ Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας

4.900

6.100

9.100

13.300

23.100

25.000

3.Ε Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)

14.100

21.000

25.000

3.ΣΤ Σύστημα λέβητα βιομάζας - πελλέτας ξύλου/ Ενεργειακό τζάκι*

6.900

7.200

9.400

13.200

25.000

3.Ζ Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split) για θέρμανση/ ψύξη χώρου **

(Κατηγορίες δαπάνης βάσει της ψυκτικής ισχύος split unit σε kW)

P ≤ 2.6

2.6 < P ≤ 3.5

P > 3.5

 

850

1.100

2.000

 

3.H Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης ***

700€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 7.000€ για πολυκατοικία

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ

4.Α Ηλιακό θερμοσυφωνικό σύστημα
συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ *** ****

1.100€ ανά αίτηση

4.Β Ηλιoθερμικό σύστημα
συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας*** ****

3.000€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 6.000€ για πολυκατοικία

4.Γ Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)
και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου*** ****

10.000€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 25.000€ για πολυκατοικία

4.Δ Αντλία θερμότητας***

1.500€ ανά αίτηση

 

 • * Για τα ενεργειακά τζάκια οι επιλέξιμες δαπάνες περιορίζονται στις κατηγορίες ισχύος I ως και IV.

 • ** Με μέγιστο την τοποθέτηση 3 μονάδων

 • *** Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως ισχύος. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατηγορία ισχύος Ι

 • **** Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός της παρέμβασης 4.Γ με τις 4.Α και 4.Β

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

 • Δεν δύναται να υπερβαίνει τα 25,000€ (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) ανά αίτηση
 • Δεν δύναται να υπερβαίνει τα 250 €/m² επιφάνειας κύριας χρήσης, όπως προκύπτει από το Ε9. 

Για περισσότερες πληροφορίες και προσφορά επικοινωνηστε μαζι μας.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.

Εξοικονομώ Κατ' Οίκον ΙΙ