Εξοικονομώ - Αυτονομώ

Εξοικονομώ - Αυτονομώ

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί παρεμβάσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα. Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα.

Επιλεξιμότητα Κατοικίας

  • Χρησιμοποιείται ως Κύρια Κατοικία.

  • Υφίσταται Νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

  • Έχει καταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:

 

Κατηγορία Ατομικό «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» Οικογενειακό «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης COVID-19 premium

Ενεργειακό

premium

Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης
1 Έως 10.000 Έως 20.000 65% 10% 10% 85%
2 > 10.000 έως 20.000 > 20.000 έως 30.000 55% 10% 10% 75%
3 > 20.000 έως 30.000 > 30.000 έως 40.000 50% 10% 10% 70%
4 > 30.000 έως 50.000 > 40.000 έως 70.000 45% 10% 10% 65%
5 > 50.000 έως 90.000 > 75.000 έως 120.000 35% 10% 10% 55%

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης. Στη συνέχεια οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης. Το κόστος του ενεργειακού επιθεωρητή, θα καλύπτεται από το Πρόγραμμα εφόσον η αίτηση έχει λάβει την απαιτούμενη έγκριση.

Η εταιρεία μας σας προσφέρει τις παρακάτω επιλέξιμες παρεμβάσεις

  • Αναβάθμιση Συστήματος Θέρμανσης/Ψύξης
  • Αναβάθμιση Συστήματος Παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης
  • Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (€/μονάδα)

3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ Ισχύς P(kW)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VII

P≤8

8 < P ≤ 12

12 < P ≤ 20

20 < P ≤ 35

35 < P ≤ 50

50 < P ≤ 100

100 < P ≤ 200

P > 200

3.Β Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου

2.500

3.500

5.900

11.000

15.500

20.800

3.Γ Σύστημα Α/Θ Θέρμανσης–Ψύξης (Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακή σήμανση στους 55oC)

5.700

6.600

9.400

13.700

22.800

25.000

3.Δ Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας

4.900

6.100

9.100

13.300

23.100

25.000

3.Ε Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)

14.100

21.000

25.000

3.ΣΤ Σύστημα λέβητα βιομάζας - πελλέτας ξύλου/ Ενεργειακό τζάκι*

6.900

7.200

9.400

13.200

25.000

3.Ζ Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split) για θέρμανση/ ψύξη χώρου **

(Κατηγορίες δαπάνης βάσει της ψυκτικής ισχύος split unit σε kW)

P ≤ 3.8

P > 3.8

 

900

1.500

 

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ

4.Α Ηλιακό θερμοσυφωνικό σύστημα
συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ *** ****

1.000€ ≤ 135lit, 1.250€ 135 lit ~185 lit, 1.500€ 185 lit <

 

4.Β Ηλιoθερμικό σύστημα
συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας*** ****

3.000€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 6.000€ για πολυκατοικία

4.Γ Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)
και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου*** ****

10.000€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 25.000€ για πολυκατοικία

4.Δ Αντλία θερμότητας***

1.500€ ανά αίτηση

 

  • ** Με μέγιστο την τοποθέτηση 3 μονάδων

  • *** Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως ισχύος. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατηγορία ισχύος Ι

  •  

Για περισσότερες πληροφορίες και προσφορά επικοινωνηστε μαζι μας.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.

Εξοικονομώ - Αυτονομώ