Εξοικονομώ 2021

Εξοικονομώ 2021- Αυτονομώ

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί παρεμβάσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα. Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα.

Επιλεξιμότητα Κατοικίας

  • Χρησιμοποιείται ως Κύρια Κατοικία.

  • Υφίσταται Νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

  • Έχει καταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:

 

Κατηγορία Ατομικό Εισόδημα Οικογενειακό Εισόδημα

 

Ιδιοκατοίκιση

από τον αιτούντα

Δωρεάν παραχώρηση σε

έτερο πρόσωπο / Ενοικίαση

1 Έως 5.000 Έως 10.000 75% 65%
2 > 5.000 έως 10.000 > 10.000 έως 20.000 70% 60%
3 > 10.000 έως 20.000 > 20.000 έως 30.000 55% 45%
4 > 20.000 έως 30.000 > 30.000 έως 40.000 45% 40%
5 > 30.000 > 40.000 40% 40%

 

Σε περίπτωση όπου υπάρχουν πολλοί συγκύριοι και η χρήση της κύριας κατοικίας γίνεται από κάποιον από αυτούς, δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος που ιδιοκατοικεί και λαμβάνει το αντίστοιχο κλιμακωτό ποσοστό ανά εισοδηματική κατηγορία.

-Σε περίπτωση όπου η χρήση κατοικίας γίνεται από τρίτο πρόσωπο-μη συγκύριο, (δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση), δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα έχει οποιοσδήποτε εκ των επικαρπωτών – πλήρων κυρίων (όχι ο ψιλός κύριος), και λαμβάνει το αντίστοιχο κλιμακωτό ποσοστό ανά εισοδηματική κατηγορία.

 

Για αιτήσεις Πολυκατοικίας, όταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών της Πολυκατοικίας, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης του κάθε συμμετέχοντος διαμερίσματος.

Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά στον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου, στη βάση σχετικού αιτήματος του Ωφελούμενου.

Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου, η δαπάνη για την κατάρτιση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας καθώς και τυχόν λοιπές δαπάνες μελετών, καλύπτονται εξολοκλήρου από το Πρόγραμμα.

Η εταιρεία μας σας προσφέρει τις παρακάτω επιλέξιμες παρεμβάσεις

  • Αναβάθμιση Συστήματος Θέρμανσης/Ψύξης
  • Αναβάθμιση Συστήματος Παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης
  • Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (€/μονάδα)

3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ Ισχύς P(kW)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VII

P≤8

8 < P ≤ 12

12 < P ≤ 20

20 < P ≤ 35

35 < P ≤ 50

50 < P ≤ 100

100 < P ≤ 200

P > 200

3.Β Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου

2.500

3.500

5.900

11.000

15.500

20.800

3.Γ Σύστημα Α/Θ Θέρμανσης–Ψύξης (Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακή σήμανση στους 55oC)

5.700

6.600

9.400

13.700

22.800

25.000

3.Δ Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας

4.900

6.100

9.100

13.300

23.100

25.000

3.Ε Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)

14.100

21.000

25.000

3.ΣΤ Σύστημα λέβητα βιομάζας - πελλέτας ξύλου/ Ενεργειακό τζάκι*

6.900

7.200

9.400

13.200

25.000

3.Ζ Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split) για θέρμανση/ ψύξη χώρου **

(Κατηγορίες δαπάνης βάσει της ψυκτικής ισχύος split unit σε kW)

P ≤ 3.8

P > 3.8

 

900

1.500

 

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ

4.Α Ηλιακό θερμοσυφωνικό σύστημα
συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ *** ****

1.000€ ≤ 135lit, 1.250€ 135 lit ~185 lit, 1.500€ 185 lit <

 

4.Β Ηλιoθερμικό σύστημα
συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας*** ****

3.000€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 6.000€ για πολυκατοικία

4.Γ Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)
και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου*** ****

10.000€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 25.000€ για πολυκατοικία

4.Δ Αντλία θερμότητας***

1.500€ ανά αίτηση

 

  • ** Με μέγιστο την τοποθέτηση 3 μονάδων

  • *** Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως ισχύος. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατηγορία ισχύος Ι

  •  

Για περισσότερες πληροφορίες και προσφορά επικοινωνηστε μαζι μας.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.

Εξοικονομώ 2021